Regulamin konta

REGULAMIN KONTA KLIENTA ZAKŁADANEGO w SEKCJI „STREFA KLIENTA”,

w tym ZASADY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ PROWADZONEJ PRZEZ Hol-Trade Sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

1. Konto Klienta można utworzyć w sekcji „Strefa klienta” na stronie www.dieta-cambridge.pl. Założenie Konta jest niezbędne do świadczenia przez Hol-Trade sp. z o.o. [dalej „Spółka”] usług dietetycznych na odległość, w tym sprzedaży detalicznej Produktów na odległość dzięki dostępowi do Sklepu internetowego [dalej „Sklep”]. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (sprzedaż na odległość), na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Hol-Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138739, NIP 521 008 73 23, tel. +48 22 8590306, adres e-mail: info@dieta-cambridge.pl., będąca wyłącznym dystrybutorem Diety 1:1 by Cambridge Weight Plan (w skrócie Diety 1:1).

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem w celu nabycia Produktów Diety 1:1.

4. Warunkiem utworzenia Konta Klienta i zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe terminy, należy przez nie rozumieć:

 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem internetowym www.dieta-cambridge.pl (dostępny po utworzeniu Konta w sekcji „Strefa klienta”);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów Spółki;
 • Konto – konto Klienta zarejestrowane na stronie www.dieta-cambridge.pl (dostęp poprzez sekcję „Strefa klienta”);
 • Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym i wyśle produkt do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 • Produkty gotowe lub do prostego przygotowania posiłki stosowane w ramach Diety 1:1.

6. Klient korzystający z Konta, w tym ze Sklepu jest zobowiązany do:

 • korzystania z Konta w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi w złotych polskich. Niezależnie od wartości zamówienia Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie Sklepu. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Szczegółowy opis produktów znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

9. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.

§ 2

Rejestracja Konta Klienta

1. Rejestracji Konta mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rejestracja Konta Klienta jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Rejestracja Konta Klienta polega na wysłaniu do Spółki danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr telefonu oraz potwierdzeniu przyjęcia przez Spółkę rejestracji Konta. W tym celu Spółka wysyła do Klienta link na adres e-mail podany podczas rejestracji, z potwierdzeniem przyjęcia rejestracji i koniecznością uwierzytelnienia Konta poprzez kliknięcie w otrzymany od Spółki link.

4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

5. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należy m.in. naruszanie przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i brakiem dostępu do Sklepu.

7. Rejestracja Konta Klienta umożliwia dostęp do składania zamówień na Produkty. Aby jednak Sklep mógł zrealizować złożone zamówienie wymagane jest, aby Klient wypełnił wcześniej Kartę Zdrowia (elektroniczna wersja dostępna poprzez Konto) oraz odbył wywiad dietetyczny i konsultację dietetyczną z wykwalifikowanym przedstawicielem Spółki (w tym przypadku dietetykiem). Przeprowadzenie wywiadu dietetycznego oraz odbycie konsultacji dietetycznych na odległość jest nieodpłatne.

8. Rejestracja Konta Klienta daje mu możliwość wypełnienia dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do Programu Diety 1:1, takiej jak Karta Zdrowia i Wywiad dietetyczny, możliwość wglądu w tę dokumentację oraz dostęp do innych informacje zdobytych w ramach świadczenia Klientowi usług dietetycznych m.in. takich jak: zalecenia odnośnie diety z odbytych na odległość konsultacji dietetycznych, śledzenie postępów w odchudzaniu np. dodawanie zdjęć czy wykres z postępem zmiany wagi, a także złożone zamówienia, podane dane osobowe).

9. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury zakładania Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „Zapoznałam(em) się z regulaminem Konta i świadomie go akceptuję” uniemożliwia skorzystanie z możliwości zastosowania Programu Diety 1:1 w proponowanej formie, czyli odbycia zdalnych konsultacji i nabycia Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez zarejestrowane Konto Klienta.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji konta.

4. Do przyjęcia zamówienia dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez pracownika Hol-Trade Sp. z o.o. Zamówienie otrzymuje wówczas status „Potwierdzone” i jest gotowe do dalszej realizacji, o czym Klient zostaje również poinformowany drogą mailową. Dalsze procesowanie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży, a tym samym zobowiązanie Klienta do zapłaty wartości Produktów i kosztów dostawy Produktów. Elementem procedury realizacji zamówienia jest również podanie przez Klienta adresu do wysyłki a także wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie wskazanych danych jako obligatoryjnych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji zamówienia. Na tym etapie Klient może jeszcze zrezygnować z zamówienia poprzez użycie opcji „Odrzuć” dostępnej na Koncie Klienta przy danym zamówieniu.

WAŻNE!

W celu uzyskania faktury VAT za zamówione produkty, podczas finalizacji zamówienia w danych rozliczeniowych bezwzględnie trzeba podać nr NIP. W przeciwnym razie, wraz z towarem, zostanie wysłany paragon za dokonane zakupy z brakiem możliwości otrzymania faktury VAT.

5. Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać doręczone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Produkty w Sklepie oznaczone hasłem "Promocja" w oferowanych cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy zamówień potwierdzonych przez pracownika Hol-Trade Sp. z o.o., czyli o statusie „Potwierdzone”.

8. Świadczenie przez Spółkę usług droga elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na Produkty jest nieodpłatne. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sklep albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 4

Płatności

1. Zawarcie umowy wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • pobranie przy odbiorze towaru (płatność kurierowi),
 • szybki przelew elektroniczny/Blik (TPay),
 • zwykły przelew na rachunek bankowy.

3. W przypadku zakupu Produktów objętych promocją, dopuszczalną formą płatności jest wyłącznie przedpłata na konto bankowe Sklepu, w formie:

 • szybki przelew elektroniczny/Blik (TPay),
 • zwykły przelew na rachunek bankowy.

4. Wszelkie dodatkowe płatności, poza ceną towaru i stałą ceną usługi kurierskiej (w tym np. ubezpieczenie przesyłki, usługi dodatkowe np. ekspres) mogą być naliczane przez Sklep wyłącznie po otrzymaniu takiej dyspozycji od Klienta i Jego jednoznacznej zgody.

§ 5

Statusy zamówień w Sklepie

Każde zamówienie w zależności od etapu jego realizacji i wyboru metody płatności będzie otrzymywać odpowiednio statusy:

 • Status „Nie potwierdzone” – zamówienie na Produkty złożone przez Klienta w Sklepie oczekujące na potwierdzenie przez pracownika Spółki.
 • Status „Potwierdzone” – zamówienie potwierdzone przez pracownika Spółki gotowe do dalszego procesowania (wyboru sposobu płatności, dostawy, podania danych adresowych do wysyłki). Na tym etapie Klient może jeszcze zrezygnować z zamówienia poprzez skorzystanie z opcji „Odrzuć”.
 • Status „Zapłacone” – zamówienie opłacone poprzez szybki przelew (TPay). Zamówienie będzie kierowane do dalszej realizacji (wysyłka z magazynu Sklepu) najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie przelewu od TPay .
 • Status „Oczekujące na płatność” – zamówienie z wyborem płatności poprzez przelew tradycyjny. Zamówienie będzie kierowane do dalszej realizacji (wysyłka z magazynu Sklepu) najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie bankowym Sklepu.
 • Status „Przygotowane do realizacji” – zamówienie z wyborem płatności za pobraniem (płatność kurierowi). Zamówienie skierowane do dalszej realizacji (wysyłka z magazynu Sklepu) najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia wysłania potwierdzonego zamówienia.
 • Status „Wysłane” – zamówienie odebrane przez kuriera. Możliwość śledzenia przesyłki w sekcji „Strefa klienta” lub poprzez link wysłany do Klienta przez Sklep.

§ 6

Realizacja zamówień i wysyłka towaru

1. Produkty zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

2. Zamówiony towar Sklep wysyła wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Nie realizujemy przesyłek poprzez paczkomaty lub innych przewoźników. Brak możliwości odbioru osobistego.

3. Cena za przesyłkę jest stała niezależnie od wielkości i ciężaru przesyłki i wynosi 23 zł brutto. Cena może ulec zmianie (podwyższeniu) jedynie w przypadku opisanym w §4, ustęp 3.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych i rozpoczyna się w zależności od formy płatności następnego dnia roboczego od:

 • potwierdzenia płatności przez TPay – wybór szybki przelew bankowy,
 • sfinalizowania przez Klienta Zamówienia po nadaniu Zamówieniu statusu „Potwierdzone” (patrz §3, ustęp 4) – wybór płatności za pobraniem,
 • po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sklepu – wybór przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy.

5. W przypadku kiedy zamówienie zawiera Produkty objęte promocją, realizacja zamówienia może wydłużyć się do 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sklepu.

§ 7

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z umową Klient powinien przesłać reklamowane Produkty wraz z formularzem reklamacyjnym POBIERZ formularz reklamacyjny oraz dowodem zakupu Produktów na adres: Hol-Trade Sp. z o.o., ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówienia. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Hol-Trade Sp. z o.o. ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Klient może wystąpić do Sklepu o zwrot kosztów przesyłki.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację (w przypadku braku adresu e-mail należy podać adres do korespondencji), datę nabycia i rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady lub niezgodności, datę jej stwierdzenia.

3. Hol-Trade Sp. z o.o. powiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i wskaże termin jej realizacji w przypadku uznania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Hol-Trade Sp. z o.o. przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeżeli Hol Trade Sp. z o.o. nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, uważa się, że uznał reklamację. W przypadku, kiedy reklamacja zostanie uznana i będzie wiązać się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, koszt przesyłki ponosi Sklep.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

5. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Hol-Trade Sp. z o.o.. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Hol-Trade Sp. Z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc  można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 134, art. 38, pkt 5) produkty Diety 1:1 podlegają prawu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zwracane Produkty wraz z formularzem zwrotu POBIERZ formularz zwrotu należy wysłać na adres: Hol-Trade Sp. z o.o., ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówienia. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów ponosi Klient. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia zwracanych Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hol-Trade Sp. z o.o., Spółka Hol-Trade nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy zwrócony przez niego Produkt nie znajduje się w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu jednostkowym tj. opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W przypadku, gdy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, a klient na tej podstawie odesłał Produkt, może on zwrócić się do Hol-Tade Sp. z o.o. o ponowną wysyłkę odesłanych przez siebie Produktów. Wówczas koszt wysyłki ponosi Klient.

§ 9

Dane osobowe i ochrona prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Hol-Trade Sp. z o.o. informuje, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Hol-Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli 05-506, ul. Jedności 10A.
 • Hol-Trade sp. z o.o. powołała inspektora ochrony danych. W celu kontaktu należy wysłać maila na adres: iod@dieta-cambridge.pl
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Dane osobowe są niezbędne w celu realizacji zamówienia na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji przez Sklep złożonego przez Klienta zamówienia.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych oraz w zakresie dozwolonym przez prawo takim jak świadczenie usług kurierskich i pocztowych w celu realizacji usługi dla Klienta. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj. do czasu wycofania zgody lub maksymalnie przez okres 5 lat od momentu zaprzestania świadczenia na rzecz Klienta usług dietetycznych.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeżeli przetwarzanie przez Hol-Trade Sp. z o.o. danych osobowych Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

§ 10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Sklepu.

§ 11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie powiadomiony przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni roboczych od daty ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie złoży pisemnego oświadczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/