Klauzula informacyjna Facebook/Instagram

KLAUZULA INFORMACYJNA

w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a oraz Instagrama przez Hol-Trade Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS: 0000138739, NIP: 521 008 73 23 na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO. 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hol-Trade Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola [dalej Administrator”].  Z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: info@dieta-cambridge.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: info@dieta-cambridge.pl.

 

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych:

a/    Administrator przetwarza dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a i/lub Instagrama Spółki Hol-Trade poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to”pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u i/lub Instagramie Spółki Hol-Trade;
 • udostępniły na swoim profilu którykolwiek z materiałów zamieszczonych na fanpage’u i/lub Instagramie Spółki Hol-Trade;
 • wysłały wiadomość prywatną do Spółki Hol-Trade poprzez funkcję „Wyślij wiadomość” dostępną na fanpage’u i/lub Instagramie Spółki Hol-Trade.

b/     Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebook i Instagram (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 • zdjęcie profilowe jeżeli występuje;
 • informacje, które dostarcza Pani/Pan na swój temat Administratorowi (np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcja na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane na fanpage’u i/lub Instagramie Spółki Hol-Trade zdjęcia).

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 

a/    na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na: 

 • prowadzeniu fanpage Spółki Hol-Trade pod nazwą „Dieta Cambridge Polska” https://www.facebook.com/dietacambridge/ na portalu społecznościowym Facebook i Instagrama pod nazwą „dieta_cambridge” https://www.instagram.com/dieta_cambridge/ na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook i Instagram (komentarze, wiadomości);
 • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

b/    na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

c/    na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć: 

a/     upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b/   inni Użytkownicy portalu Facebook i Instagram (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a i profil na Instagramie, informacje o polubieniach, a także treści komentarzy oraz posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);

c/   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

d/   właściciel portalu społecznościowego Facebook i Instagram na zasadach określonych w Regulaminie Facebooka i Instagrama.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a/   dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b/   dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c/   dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

 1. Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

a/   żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b/   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c/   wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

d/   do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją;

e/   do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; 

 1. Informacje o źródle danych

Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Pani/Pana poprzez wpisy na fanpage’u i/lub Instagramie, z portalu Facebook i portalu Instagram oraz Pani/Pana publicznego profilu.

 

 1. Pozostałe informacje

a/   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o pliki „cookies” (ciasteczka) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak jedynie w celu realizacji usług marketingowych.

b/   Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. 

Dodatkowo Hol-Trade Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdzie Pani/Pan pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms i linkiem https://help.instagram.com/581066165581870